De slimme truc van Gegalvaniseerde tackernagels dat niemand bespreekt

186 douches tegeldouche FH st Alle leveringen en werken vanwege het voorzien over een vloerput ter aanwerking betreffende ons waterdichte ondergrond waarna betegeld kan geraken. Een betegeling zelf en de waterdichting is voorzien in dit lot architectuur. AFVOERGARNITUUR Vriendelijk klokrooster, passend voor een perfect waterdichte aansluiting op de afdichtingsmat betreffende eenvoudig uitneembaar rooster en sifon / emmertje. Dit afvoergarnituur is voorzien aangaande ons reukafsluiter betreffende waterslot uit hetzelfde materiaal. De sifonput kan zijn voorzien over ons horizontale flens waarop het waterdichtingsmembraan mag aangebracht geraken, hierop ons tegenfles betreffende rubberen dichting aangebracht die dit membraan knelt en zo waterdicht maakt. o o o o : slagvast PP behuizing met rooster uit roestvast staal Type: horizontale afvoer Afmetingen rooster: ca. 100 x 100 mm Diameter afvoer: min. 56mm De afvoergarnituur is voorzien betreffende aansluitslabben en compatibel met de afdichtingsmat. De uitvoeringsvoorschriften van een fabrikant geraken strikt gevolgd. Een uitvoering gebeurt in nauwe coördinatie betreffende een uitvoering betreffende dekvloeren en de betegelingswerken. De aannemer controleert een vlakheid en geschiktheid met een ondergronden, de beschikbare inbouwhoogte betreffende het afvoergarnituur en een betegeling en een afwateringshelling(en).

181 aansluiting leidingnet - reglementaire meterstraat FH st Na de meter is, conform een reglementeringen over een waterleverende maatschappij, een meterstraat voorzien bestaande uit ons keerklep, ons afsluitkraan betreffende spuier en een nodige koppelingen. Een uitvoering gebeurt in overleg betreffende de betrokken waterverdelingmaatschappij.

56 02. BOUWPLAATSVOORZIENINGEN bouwplaatsvoorzieningen - doorgaans De voorbereidende bezigheden wegens de inrichting betreffende de bouwplaats omvatten al die administratieve en organisatorische maatregelen en technische middelen om een werken volgens een bepalingen van dit aanbestedingsdossier mogelijk te vervaardigen en dit overeenkomstig een omvang over de opdracht, een moeilijkheidsgraad en de voorwaarden met beveiliging en hygiëne. Al die bedrijfsmiddelen, zoals materieel, vitaliteit, mineraalwater, communicatiemiddelen, transport, e.d., alsook de (voorlopige) connectie met een installaties aangaande meestal belang, een nodige vergunningen, vergoedingen of borgstellingen benodigd wegens een verwezenlijking van een aanneming zijn standaard inbegrepen in een eenheidsprijs. Dit geldt tegelijk wegens alle deelaspecten over een inrichting met de werf, uitgezonderd ingeval een aanbestedingsdocumenten voor enkele van deze verhalen uitdrukkelijk een afzonderlijke post zouden voorzien. Een inrichting en organisatie over de bouwplaats gebeurt wegens de aanvang met de werken en volledig op onkosten aangaande een aannemer. De concrete planning daarvan is kompleet overgelaten juiste initiatief en de verantwoordelijkheid betreffende een aannemer, tenzij het bestek specifieke voorschriften oplegt. Dit Bestuur mag aldoor ons schetsmatig verzoek betreffende een geplande inrichting opvragen ter goedkeuring beschermingswerken algemeen beschermingwerken openbare weg PM Een bestaande openbare wegen en voetpaden horen te op doelmatige wijze beschermd worden anti elke gebeurlijke beschadiging.

Omdat vloerverwarming lage cv-mineraalwater temperaturen verdraagt om de ruimte te verwarmen, kan zijn het tussen nagenoeg iedere vloer plaatsbaar en ons zeer vitaliteit zuinige methode aangaande verwarmen.

De naden worden gedicht betreffende alu-tape met ten minste 50 mm breed. Een matten worden bevestigd d.m.v. binddraad of trekbanden van 10 mm breed om een 600 mm. Voor ronde kanalen geraken de beugels overdekt door de isolatie. SPECIFICATIES Minimale dikte : 25mm Inzet Al die bovendakse kanalen ventilatiekanalen - ophanging & bevestiging PM Een luchtkanalen en de tussen gebouwde componenten worden zodanig bevestigd ofwel opgehangen het een kanaaldelen met hun componenten een stabiel en strak volkomen vormen. Portiersgebouw containerpark Boom 222

214 Waarborgen 2 jaar omnium op dit geheel en tien jaar op de compressor, zowel op de verplaatsing, onderdelen en werkuren. Een waarborg vangt met bij een voorlopige oplevering of van de ingebruikname betreffende een installatie warmtepompen - lucht-water betreffende binnen- en buitenunit (split-systeem) FH st Het betreft dit bezorgen, plaatsen, verbinden en in dienst stellen met een lucht / mineraalwater warmtepomp splitsysteem voor de verwarming met het gebouw. Dit betreffende inbegrip aangaande al die koeltechnische leidingen, een meetrapporten, keuringsverslagen, enz. Buitenunit Deze buitenunit is standaard uitgerust betreffende invertertechnologie en voldoet minimaal met de eerstvolgende kenmerken: De buitenunit is een bestanddeel aangaande een monosplitsysteem betreffende dit type lucht water in ons buitenopstelling; Een apparaten worden vanuit perserij geassembleerd en voorgevuld betreffende ons hoeveelheid koelmiddel R410A en geraken stuk vanwege stuk aan elektrische en koeltechnische testen onderworpen; De benodigde grondruimte voor de buitenunit is beperkt en bedraagt niet zo dan 0.35 m². De luchtinlaat bevindt zich met een achter- en zijkant opdat een buitenunits anti elkaar kunnen worden gemonteerd. In gewone omstandigheid moet de COP minimaal 4,42 bedragen (nominale werking, bij een buitenluchttemperatuur met +7 C en een watertemperatuur van +35 C).

Zonder vermelding hiervan wordt de factuur indien niet-regelmatig opgesteld beschouwd en een opdrachtgevers mogen deze weigeren. Op de factuur moet dit aanleveringsnummer over de vorderingsstaat worden vermeld. De definitieve vorderingsstaat dien echt 5 week wegens een factuur toekomen. K.B. betreffende 25 januari 2001 Tijdelijke & mobiele werkplaatsen Art.30 Bij de prijsopgave te voegen documenten - ons document dat verwijst naar dit veiligheids- en gezondheidsplan, waarin beschreven is op welke wijze het bouwwerk uitgevoerd is, rekening houdend met dit veiligheids- en gezondheidsplan; - een afzonderlijke prijsberekening i.v.m. een via dit veiligheids- en gezondheidsplan bepaalde preventiemaatregelen en middelen, inbegrepen de buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en middelen. Portiersgebouw containerpark Boom 45

MEETCHAR Naast iedere artikeltitel staat ons meetchar die aangeeft die meeteenheid en aard met overeenkomst van inzet kan zijn voor het artikel. Ingeval een tegenstrijdigheid tussen de meetchar en een paragraaf Meting zou verhelpen in dit bestek heeft de tekst tussen een paragraaf Meting voorrang op de meetchar. NORMEN Een aannemer kan zijn behalve met al die in het bestek vermelde normen onverminderd onderworpen met de bepalingen aangaande een geldende normen NBN, technische voorschriften met de STS en, TV s (WTCB) en PTV s (Probeton) bijvoorbeeld die drie maanden vanwege de aanbestedingsdatum werden gehomologeerd of geregistreerd. VERANTWOORDELIJKHEID Dit bestek vraagt in meerdere artikels teneinde documenten ter goedkeuring vanwege te leggen met een ontwerper en/of het Bestuur. De goedkeuring door ontwerper en/ofwel Bestuur ontslaat de aannemer en leden aangaande dit ontwerpteam desalniettemin ook niet betreffende hun volledige verantwoordelijkheid aannemingsmodaliteiten voorafgaand plaatsbezoek PM Door dit feit dat deze zijn prijsopgave indient, erkent de inschrijver het hij ter plaatse kan zijn geweest en zich op een hoogte heeft gesteld aangaande een bestaande conditie over een bouwplaats, de ligging, een omgeving en een toegangswegen. Hierdoor is een inschrijver geacht zich volledig rekenschap te hebben bepaald aangaande een proportie aangaande een aanneming en een moeilijkheidsgraad aangaande een uit te voeren werken, m.b.t. de algemene coördinatie met de werken de inrichting met de bouwplaats Portiersgebouw containerpark Boom 49

Voor tegenstrijdigheden met een organiseren en/ofwel de uitvoeringsvoorschriften brengt deze de architect meteen op de hoogte. Inzet Volgens regelen en meetstaat speciale toebehoren - meestal Het betreft een aanvullende uitrustingen vanwege de sanitaire apparaten, dewelke niet standaard begrepen bestaan in de eenheidsprijs over de apparaten zelf. Een eenheidsprijs per bijkomend uitrustingsattribuut omvat alsmaar de bezorging en plaatsing tot ons compleet afgewerkt geheel bijzondere toebehoren rail en douchegordijn FH st De rail vanwege het douchegordijn bestaat uit een website separatierail handbediend - universeel systeem. Een rail is geschapen uit geanodiseerd aluminium en wit gelakt. De standaardlengte van dit profiel kan zijn 6 m. Profiel kan probleemloos gebogen geraken met ons straal met 20 cm. Bovenaan dit profiel wordt een afdekband aangebracht opdat de bovenzijde afgewerkt kan zijn. De rail kan zijn voorzien betreffende een minimum aangaande 20 grodijnrailogen waarin ons standaard gordijnhaak aangebracht kan geraken. Het gordijn is over middelzware anti bacteriële polyamide en is uitvoert in de kleur WIT. Dit douchegordijn is courant in een vakhandel beschikbaar ter vervanging op latere termijn. AFBEELDING TER ILLUSTRATIE: Portiersgebouw containerpark Boom 186

97 materialen spouwankers PM De spouwankers worden beschreven onder artikels van hoofdstuk twintig Metselwerk. Daar geraken gering 6 spouwankers/m² voorzien. De aannemer zal na ofwel verdere spouwankers per m² behoren te voorzien worden om een ingrijpende windbelasting buiten knikken te kunnen opvangen bij zeer omvangrijke spouwbreedtes. Een spouwankers geraken zo geplaatst dat het ingedrongen mineraalwater naar buiten is afgeleid materialen waterkering PM Een nodige vochtkeringen in dit gevelmetselwerk anti opstijgend vocht en voor de afvoer van regenof condensatiewater. Meting aard van een overeenkomst: Pro Memorie (PM). Een aannemer heeft een afwisseling uit waterkeringen uit PE, PVC, PIB, butylrubber ofwel bitumenglasvlies, voor zover deze verenigbaar zijn met NBN EN 13967, een voorschriften met de fabrikant, de aard van een inzet en een voorgeschreven metselwerkmaterialen. Een gebruikte membranen zijn waterdicht, rotvrij en scheurvast. Ze zijn bestand tegen zuren, basen en zouten welke aanwezig kunnen zijn in de gebruikte bouwmaterialen en dit grondwater. Ons staal van alle aangewende waterkeringen wordt voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de ontwerper. Overal daar waar benodigd worden waterdichte lagen aangebracht tegen opstijgend vocht en voor de afvoer met regen- ofwel condensatiewater. Het gebeurt overeenkomstig de regels betreffende juist kundigheid en/of in overeenstemming met aanduiding op plannen ofwel detailtekeningen. Een waterkeringen worden steeds over de volledige dikte betreffende de muren voorzien.

122 buitenschrijnwerk - proeven Doorgaans Het Bestuur behoudt zichzelf het recht vanwege teneinde wegens ofwel tijdens een plaatsing functionele proeven te laten verrichten op een ofwel verscheidene door het Bestuur uitgekozen schrijnwerkelement(en). Een monstername gebeurt in aanwezigheid betreffende de aannemer en het Bestuur. Zo de tijdig verwittigde aannemer ook niet aanwezig is, draait alles Bestuur enkel over tot een monstername. Een proeven moeten plaatsvinden onder toezicht betreffende dit Bestuur in ons onafhankelijk en gecertificeerd labo. Voor een mechanische proeven mag er noch voor de opengaande segmenten noch wegens een toebehoren ons blijvende vervorming optreden of een verhoogde speling worden waargenomen. Daar mogen tevens nauwelijks beschadigingen voorkomen aan het oppervlak aangaande de onderdorpels en betreffende een taatsen ofwel met verschillende segmenten van het sluitsysteem. De volgorde betreffende een proeven m.b.t. luchtdichtheid, waterdichtheid, windbelasting, verkeerd toepassen en bedieningskrachten verloopt overeenkomstig bijlage twee over NBN De functionele raamproeven zullen uitgevoerd geraken betreffende inbegrip aangaande de voorziene ventilatieroosters. Wanneer schrijnwerkelementen geraken samen betreffende verscheidene soorten drinkglas of vulpanelen, horen te de proeven geraken uitgevoerd met de minst stijve elementen. Dit geteste en echt bevonden proefraam is gemerkt en op een werf bewaard mits referentie. Dit mag aangebracht geraken, als laatste element. Wanneer middelen ook niet met een proeven voldoen, mag de ontwerper de werken onmiddellijk laten stopzetten buitenschrijnwerk - proeven/op kosten ongelijk PM Algemeen De proeven zullen gebeuren op kosten van ongelijk buitenschrijnwerk - montage Materialen Al die bevestigingsmiddelen bestaan vervaardigd uit roestvast ofwel verzinkt staal (minimum 275 g/m2).

44 Indien de opdrachtnemer in zijn inschrijving nauwelijks bemerking vormt op een technische voorschriften der documenten aangaande de aanbesteding, betekent dit ipso-facto het deze ze als de zijne aanneemt en dat ze aan zijn persoonlijk praktijk en ondervinding antwoorden. Art.92 Oplevering - aanvullend Een waarborgtermijn wegens die opdracht bedraagt 1 jaar, te rekenen vanaf de voorlopige oplevering betreffende de werken. Art.95 - Betalingen wijzigend/aanvullend Voorlopige vorderingsstaten, schuldvordering, totaalbeeld uitvoeringstermijn: Een opdrachtnemer vormt maandelijks: - ons voorlopige vorderingsstaat (eventuele eindstaat) voor de volledigheid betreffende een werken; - een voorlopige schuldvordering (bedrag aangaande de uitgevoerde werken + herziening). Dit vanwege het aandeel ten laste aangaande iedere alsook-opdrachtgever; - een inzicht met een verletdagen over een betrokken maand. Voor het mankeren aangaande het inzicht zal de vorderingsstaat als onvolledig geraken beschouwd; Daar fungeert op gewezen het enig uitgevoerde én via de opdrachtgever(s) goedgekeurde verrekeningen en/ofwel bijwerken mogen geraken opgenomen in de vorderingsstaten. Uitgevoerde maar nog niet goedgekeurde verrekeningen en/of bijwerken kunnen niet worden aanvaard. Een opdrachtnemer vormt die documenten (aangevuld betreffende het overzicht aangaande de uitvoeringstermijn met inbegrip aangaande de verletdagen ), ondertekend en gedateerd, digitaal over met al die alsook-opdrachtgevers en juiste controlerende studiebureau.

209 De aannemer zal zichzelf strikt houden aan de plaatsings- en verwerkingsvoorschriften met een fabrikant aangaande het vloerverwarmingssysteem. Een leverancier gaat ons schriftelijke garantiebewijs van minimum 10 jaar geven op een goede kwaliteit en de prima functie over het systeem met verzekering voor alle eventuele gevolgschaden te wijten aan het vloerverwarmingssysteem. Een garantiebewijs gaat medeondertekend worden door de aannemer en de fabrikant. Vanwege dit uittekenen over een uitzetvoegen wordt daar op een werf een eerste coöridinatie voltooid betreffende een architect en algemene aannemer. Naderhand zal de inschrijver deze op het plan laten optekenen en legt hij deze wegens ter goedkeuring aan de Architect en een pilootaannemer. Teneinde rekening te behouden betreffende een uitzetvoegen voor ons tegelvloer gaat een installateur daar zichzelf over vergewissen wat een legstructuur met een tegels kan zijn, zijnde recht ofwel diagonaal. Een aannemer vloerverwarming gaat zeer nauw coördineren met de vloerder, de architect en het studiebureau om de nodige uitzetvoegen te voorzien in een omvangrijke ruimtes. Daar geraken uitzetvoegen voorzien aan elke deur. De grote ruimtes zullen naargelang de mogelijkheden in stroken worden ingedeeld. In een afwerkvloer moeten hiertoe polystyreen stroken van 10mm dikte aangebracht geraken. Die uitzetvoegen geraken in een betegeling doorgetrokken en opgespoten betreffende siliconen.

Hiervoor bestaan nauwelijks afzonderlijke posten voorzien. Indien een opdrachtnemer zichzelf hiervoor wenst te waarborgen dient deze prestatie in een eenheidsprijzen en/of globale prijzen over de opdracht te bestaan begrepen. - Een opdrachtnemer wordt geacht een aard van de vloer en de stand betreffende dit grondwater uit eigen onderzoek te kennen. Een opdrachtnemer kan zich hierbij ook niet beroepen op enig fouten ofwel tekortkomingen in de bij dit bestek meegeleverde documenten. - Dit aanpassen met een fasering en planning der werken aan een definitieve verplaatsingen van nutsleidingen welke dienen te voordoen tijdens de uitvoering der werken; - Dit werken betreffende de nodige en wettelijke voorzorgsmaatregelen en voorzichtigheid in een omstreken aangaande nutsleidingen en hun bijhorende installaties, alsook een eventuele peilingen teneinde deze voorzorgsmaatregelen te bepalen; - Een desnoods vereiste bescherming betreffende een bestaande en te behouden nutsleidingen en hun bijhorende installaties. - Het afleveren, posten, instandhouden (tevens gedurende een schorsing der werken) en verwijderen over de werfsignalisatie en wegomleggingen. - Het opzoeken betreffende een bestaande huisaansluitingen. - Dit in stand behouden aangaande een afwatering over de riolering en de grachten. - Plaatsbeschrijving en nazichtstaten: - Vooraleer de werken met te vatten laat de aannemer op zijn onkosten, via één of enkele expertlandmeters tegensprekelijke plaatsbeschrijvingen, ondertekend door een betrokken eigenaars, opmaken over de belendende eigendommen, constructies en kunstwerken, die door een uitvoering aangaande de werken kunnen geraken beïnvloed. Portiersgebouw containerpark Boom 23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *